மொரீசியசுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டுமா?

 

இந்தியாவுடன் சீரான ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தக உறவை கொண்டிருக்கும் நாடு மொரீசியஸ். இந்திய வம்சா வழியினர் கணிசமாக வாழும் மொரீசியசுக்கு பல்வேறு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யலாம்.

 

மொரீசியஸ் நாட்டுக்கான இந்திய தூதரகத்திடம் இருந்து நாம் பெற்ற முகவரிகள் கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவர்களைத் தொடர்பு கொண்டால் அதிகாரப்பூர்வமான ஏற்றுமதி, இறக்குமதி தகவmauritius 2ல்களை நம்மவர்கள் பெறலாம்.

 

Mrs Shamima Mallam Hassam,

Board of Investment

10th Floor, One Cathedral Square Bldg.

16, Jules Koenig StreetPort Louis

Tel (230) 203 3800

Fax (230) 210 8560

Email: contact@investmauritius.com

Email: ibs@investmauritius.com

Web: www.investmauritius.com

 

Mauritius Chamber of Commerce and

Industry (MCCI)

Mr M.Cheeroo Secy Gen

President: Mr Cédric de Spéville

3, Royal Road, Port Louis

Tel (230) 208 3301

Fax (230) 208 0076

Email: mcci@intnet.mu

Website: www.mcci.org

 

The Mauritius Chamber of Agriculture Plantation House,

Duke of Edinburgh Avenue  P.O Box 312,

Port Louis

Mr J.Kwok, Gen. Secy

Tel (230) 208 0812/ 211 3034

Fax (230) 208 1269

Email: mca312@intnet.mu

 

 

Ministry of Business, Enterprise, Commerce  & Consumer Protection

(Commerce Division)

Level 6, Air Mauritius Building

Pres. John Kennedy Street, Port Louis

Tel 2103874/3774/75/76

Fax: 201 3289

Email mcom@mail.gov.mu

 

Joint Economic Council

3rd Floor, Plantation House

Duke of Edinburg Avenue, Port Louis

Mr Raj Makoond, Dir

Tel (230) 211 2980

Fax (230) 211 3141

Email: jec@intnet.mu

 

Mauritius Sugar Producers Association

Mr Jean Li Yuen Fong, Dir Plantation House,

Duke of Edinburgh Avenue Port Louis

Email:mspa@intnet.mu /

suprod@intnet.mu     Tel (230) 212 0295/6

Fax (230) 212 5727

 

Mauritius Export Association (MEXA)

Mrs D. Wong, Director

4th Floor, Unicorn House

5, Royal Road, Port Louis

Email: info@mexa.mu

Fax (230) 212 1853

Tel (230) 211 1476/ 208 5216

 

Enterprise Mauritius

Mr Amédée Darga (Chairman)

Chamber 702

7th Floor, St James Court, St Dennis Street

Port Louis

Website: www.enterprsemauritius.biz

Tel (230) 212 9760

Fax  (230) 212 9767

Email: info@em.intnet.mu

 

Mauritius Freeport Authority (MFA)

Mr Gavin Seeneeseesan , Dir Gen

Grnd Flr,Trade & Marketing Centre (TMC),

Mer Rouge, Port Louis

Email: mfa@efreeport.mu

Website:www.efreeport.com

Tel   (230) 206 2500

Fax:  (230) 206 2600/ 241 0061

 

Financial Services Commission (Ex-MOBAA)

Ms. Clairette Ahhen, – Director

SSC House, 54, Cyber City

Ebene      Email: fscmauritius@intnet.mu

Website: www.fscmauritius,org

Tel   (230) 403 7000

Fax (230) 467 7172

 

Mauritius Sugar Authority

Bogeenauth, Exec Dir

2nd Floor, Ken Lee Building

Edith Cavell Street, Port Louis

Email: msa@intnet.mu

Tel(230) 208 7466/-69

Fax (230) 208 7470

 

 

450px-Evening_Port_Louis

Agricultural Marketing Board

Mr P. Ramnawaz,  GM

Dr G. Leclezio Avenue Moka

Tel (230) 433 4025

Fax (230) 433 4837

Email: agbd@intnet.mu

 

The State Trading Corporation

Mr Megh Pillay, GM

3rd Floor, Fon Sing Building

12, Edith Cavell St, Port Louis

Tel: (230) 208 5440/ 0181

Fax : (230)208 8359

Email: stc@stcmu.com

Web: http://www.stcmu.com

 

 

Association of Hotels & Restaurants in Mauritius (AHRIM)

MrPatrice Legris, CEO

5th Floor, Barkly Wharf

Caudan, Waterfront Port Louis

Tel (230) 211 4758/211 5630

Fax (230) 211 7359

Email: ahrim@intnet.mu

Website: www.mauritiustourism.org

 

 

American Chamber of Commerce (c/o MEPZA)

President Ms Mary Anne Philips

Mrs Christel Ramloll

(Administration Executive) 6th Floor Royal Street,

Port Louis

Tel: 213 4294

Fax: 212 1853

 

 

Chinese Chamber of Commerce

Mr Armand Ahkong (Presi)

Suite 206, Jade Court,

Jummah Mosque Street, Port Louis

Tel (230) 242 0156

Fax (230) 242 0156

Email: admin@cccmauritius.org

 

 

Chinese Business Chamber

Mr Mike Ng Ha Kwong(Presi)

St Georges Street

Port Louis

Tel (230) 213 7888

Fax  (230) 213 7889

Email cbc@intnet.mu

Website: www.cbcmauritius.com

 

 

 

Mauritius Chamber of Merchants

Mr Shezad Ahmed, Pres.

c/o Abdullasonco Ltd

23 Louis Pasteur St,  Port Louis

P.O Box 300

Tel (230) 240 1477; 241 0197

Fax (230) 242 1646

Email abson@intnet.mu

 

 

Small Medium Enterprises Development Authority

(SMEDA)

Ms Indranee Seebun, Director

Fax  (230) 233 5545/ 0173

Tel  (230) 233 0500

Industrial Zone, Coromandel

Email: smeda@orange.mu

Website: www.smeda.mu

Email: md_smeda@orange.mu

 

 

 

 

SUGAR INVESTMENT TRUST (SIT)

  1. Person: Ravin Bholah Ebène

3e Étage, Alexander House

Fax: (230) 466 6566

Tel:  (230) 465 4747

Email: sitrust@intnet.mu

 

 

DEVELOPMENT BANK OF MAURITIUS LTD

Chaussée Street, Port Louis

Fax: (+230) 208 8498

E-mail: dbm@intnet.mu

DBM Curepipe: +230 675 5847,

DBM Flacq: +230 413 6411,

DBM Triolet: +230 261 1064

Tel: (+230) 203 3600

 

 

MAURITIUS TOURISM PROMOTION AUTHORITY

  1. Person: Mr Karl Mootoosamy

Tel.:(+230) 210 1545 5th  floor, Victoria House

Port-Louis

Fax : (+230)212 5142

Cnr St. Louis & Barracks

E-mail: mtpa@intnet.mu

Website: www.tourism-mauritius.mu

 

 

Agricultural Research & Extension Unit (AREU)

Mr.Teeluck , Acting Director

Head Office

88, Newry Bldg, St Jean Rd

Quatre Bornes

Tel: (230) 454 4876

Fax: (230) 464 8809

E-mail: areu@intnet.mu

Website: www.areu.mu

 

 

Indian Traders’ Association

Mr. S. Sunassee – President

Cnr. Sir William Newton

& Farquhar Streets

Port-Louis    Tel: (230) 212-2934 Fax: (230) 208-3339

Email: sunassee@intnet.mu

 

Hindu Business Chambers of Commerce

Mr Shahil Ramchurn- President

Captain Elis Road, Pailles

Fax: (230) 213-1172     Tel: (230) 286-0597

Email: shahil@intnet.mu

 

Tamil Chamber of Commerce & Professionals

Mr Deven Coopoosamy – President

Moka   Tamil Business Centre

Fax: (230) 4336111

Tel:  (230) 4336111/7828627/2532690

Email: tamil.chambers@yahoo.com

Website: www.tamilchambers.mu

 

 

 

Marathi Chamber of Business & Professionals

Dr. Naojee Shantaraam – President

Maharashtra Bhawan

Reduit, Moka . Tel: (230) 9110203   Fax: (230) 6273115

Email: alnaojee@orange.mu

Website: www.mcbp.org

 

 

Mauritius Bankers Association

Level 15, Newton Tower

Sir William Newton Street

Port Louis

Tel: (230) 2132390

Fax: (230) 2130968

Email: mba@mba.mu

Website:www.mba.mu

 

 

Mauritius Employers Federation

MES, MCCI Building

Ebene, Cybercity

Tel: (230) 4663600         Fax: (230) 4658200

Email: mef@intent.mu

Web: www.mef-online.org

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on xing
XING
Share on email
Email
Share on print
Print

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

Leave a Comment

Your email address will not be published.