கண்காட்சி, கருத்தரங்கு

கண்காட்சி, கருத்தரங்குக்குப் போங்க!

தொழில் முனைவோருக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியத்தகுதி, தன்னம்பிக்கை, விடா முயற்சி என்றால் இன்னொரு அடிப்படைத்தகுதி, துறை சார் அறிவை மேம்படுத்திக்கொள்வதும் துறை சார் தொடர்புகளை உருவாக்கிக்கொள்வதும் ஆகும். ...

Read more